Psykoanalys och psykoanalytisk psykoterapi

Psykoanalys, som är både en teori om människans känslo- och tankeliv och en klinisk metod, skapades av läkaren och författaren Sigmund Freud i början av 1900-talet. Psykoanalysen har haft ett genomgripande inflytande på samhället och kulturlivet. Begrepp som det omedvetna och bortträngning har trängt in i det vardagliga språket och är en del av den gängse förståelsen av det känslomässiga inre livet. Såväl framväxten av psykodynamisk och kognitiv psykoterapi har sin grund i psykoanalysen.

Den bärande idén i psykoanalys är att vi formas av olika livshändelser och relationer till för oss viktiga personer. Vårt känsloliv är emellertid inte ett direkt avtryck av det vi har varit med om utan är präglade av de innebörder, den mening vi ger dessa. Inte minst formas våra erfarenheter av våra fantasier och föreställningar. Dessa fungerar skulle man kunna säga som en lins, som vi erfar andra relationer och oss själva genom. Att tillsammans med hjälp av en psykoanalytikern lära känna oss själva och vårt inre själsliv ger oss en större förståelse och ansvar inför oss själva, och därmed andra. Inte minst sker denna känslomässiga genomarbetning genom ett utforskande av de känslor och föreställningar som uppstår mellan analysand och analytiker.

Många som söker psykoanalys vill få hjälp att förstå hur livsmönster upprepas, en självkänsla som sviktar eller så skuggar depression, ångest, tvångstankar upplevelsen av meningen med livet.

Psykoanalys bedrivs 3-5 gånger per vecka. Den kliniska inramningen som den utvecklades av Freud, består än i dag. Personen som går i psykoanalys ligger oftast ner på en divan och psykoanalytikern sitter bakom. Analysanden uppmanas att så fritt och uppriktigt som möjligt delge analytikern sina tankar och infall. Den täta frekvensen ger en kontinuitet som är nödvändig för att våga närma sig ibland smärtsamma känslor och inre motsägelsefulla konflikter.

I psykoanalytisk psykoterapi sitter man upp och träffas i regel 1-2 gånger per vecka. Processen som utvecklas regleras av den mindre, täta frekvensen.

Innan man kommer överens om vilken slags behandling som skulle vara lämplig träffas man för konsultationer ca tre gånger, dessa samtal ger också en ömsesidig grund om vi tillsammans kan arbeta ihop.

För mer information om psykoanalys, se www.psykoanalys.se